“There are these three urgent duties of a farming householder. Which three? Có ba nhiệm vụ khẩn cấp của người nông dân. Đó là gì?
“There is the case where a farming householder quickly gets his field well-plowed & well-harrowed. Having quickly gotten his field well-plowed & well-harrowed, he quickly plants the seed. Having quickly planted the seed, he quickly lets in the water & then lets it out. Người nông dân nhanh chóng cày bừa thửa ruộng của mình. Sau đó, nhanh chóng gieo hạt, rồi nhanh chóng dẫn nước vào và dẫn nước ra.
“These are the three urgent duties of a farming householder. Now, that farming householder does not have the power or might [to say:] ‘May my crops spring up today, may the grains appear tomorrow, and may they ripen the next day.’ But when the time has come, the farming householder’s crops spring up, the grains appear, and they ripen. Đó là ba nhiệm vụ khẩn cấp của người nông dân. Tuy nhiên, người nông dân đó không thể nói: “Ruộng của tôi sẽ nảy mầm hôm nay, hạt sẽ xuất hiện ngày mai và chúng sẽ chín vào ngày kia”. Mà khi đến lúc, ruộng của người ấy sẽ nảy mầm, hạt sẽ xuất hiện, và chúng sẽ chín.
“In the same way, there are these three urgent duties of a monk. Which three? The undertaking of heightened virtue, the undertaking of heightened mind, the undertaking of heightened discernment. These are the three urgent duties of a monk. Now, that monk does not have the power or might [to say:] ‘May my mind be released from fermentations through lack of clinging/sustenance today or tomorrow or the next day.’ But when the time has come, his mind is released from fermentations through lack of clinging/sustenance. Tương tự, có ba nhiệm vụ khẩn cấp của một người tu. Đó là gì? Tu tập phát triển đạo đức, tu tập phát triển tâm thức, và tu tập phát triển trí tuệ. Đây là ba nhiệm vụ khẩn cấp của một người tu. Một người tu không thể nói: ‘Tâm của tôi sẽ được giải thoát khỏi những cấu uế do từ bỏ được tham ái/dính mắc hôm nay hoặc ngày mai hoặc ngày kia.’ Mà khi đến lúc, tâm của người ấy sẽ được giải thoát khỏi những cấu uế do từ bỏ được tham ái/dính mắc.
“Thus, monks, you should train yourselves: ‘Strong will be our desire for the undertaking of heightened virtue. Strong will be our desire for the undertaking of heightened mind. Strong will be our desire for the undertaking of heightened discernment.’ That’s how you should train yourselves.” Do đó, này các tỳ kheo, các thầy cần tự rèn mình như sau: ‘Tôi sẽ phát tâm dũng mãnh để tu tập phát triển đạo đức. Tôi sẽ phát tâm dũng mãnh để tu tập phát triển tâm thức. Tôi sẽ phát tâm dũng mãnh để tu tập phát triển trí tuệ.’ Các thầy cần tự rèn mình như vậy.

Diệu Nguyệt dịch từ bản Accayika Sutta: Urgent do thầy Thanissaro Bhikkhu dịch từ Pali.