“Monks, I have known two qualities through experience: discontent with regard to skillful qualities and unrelenting exertion. Relentlessly I exerted myself, [thinking,] ‘Gladly would I let the flesh & blood in my body dry up, leaving just the skin, tendons, & bones, but if I have not attained what can be reached through human firmness, human persistence, human striving, there will be no relaxing my persistence.’ From this heedfulness of mine was attained Awakening. From this heedfulness of mine was attained the unexcelled freedom from bondage. Này các tỳ kheo, ta đã thực chứng được hai tính chất: không bằng lòng với các thiện pháp và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Ta đã dốc sức không ngừng, tự nhủ: ‘Cho dù máu thịt ta có kiệt quệ chỉ còn lại da bọc xương, nếu ta chưa đạt được những gì có thể đạt được bởi ý chí, kiên trì và nỗ lực của con người, thì ta sẽ không bỏ cuộc.’ Nhờ sự chú tâm đó mà ta đã đạt được Giác ngộ. Nhờ sự chú tâm đó mà ta đã đạt được giải thoát khỏi mọi ràng buộc không gì sánh bằng.
“You, too, monks, should relentlessly exert yourselves, [thinking,] ‘Gladly would we let the flesh & blood in our bodies dry up, leaving just the skin, tendons, & bones, but if we have not attained what can be reached through human firmness, human persistence, human striving, there will be no relaxing our persistence.’ You, too, in no long time will reach & remain in the supreme goal of the holy life for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, knowing & realizing it for yourselves in the here & now. Các thầy cũng nên nỗ lực không ngừng nghỉ, tự nhủ: ‘Cho dù máu thịt ta có kiệt quệ chỉ còn lại da bọc xương, nếu ta chưa đạt được những gì có thể đạt được bởi ý chí, kiên trì và nỗ lực của con người, thì ta sẽ không bỏ cuộc.’ Và các thầy không bao lâu nữa cũng sẽ đạt được và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống thánh thiện vì đó mà một người đã xuẩ gia cầu Đạo chân chính, tự chứng ngộ ngay tại đây và bây giờ.
“Thus you should train yourselves: ‘We will relentlessly exert ourselves, [thinking,] “Gladly would we let the flesh & blood in our bodies dry up, leaving just the skin, tendons, & bones, but if we have not attained what can be reached through human firmness, human persistence, human striving, there will be no relaxing our persistence.”‘ That’s how you should train yourselves.” Do đó, các thầy nên tự rèn mình: ‘Cho dù máu thịt ta có kiệt quệ chỉ còn lại da bọc xương, nếu chúng ta chưa đạt được những gì có thể đạt được bởi ý chí, kiên trì và nỗ lực của con người, thì chúng ta vẫn không bỏ cuộc.’. Các thầy nên tự rèn mình như vậy.

Diệu Nguyệt dịch Kinh Không ngừng nghỉ – Appativana Sutta: Relentlessly do Thầy Thanissaro Bhikkhu dịch từ Pali