“Khó sinh ra làm người  

Khó sng trn kiếp ngườ

Khó được nghe diu phá

Khó thay Pht ra đi.”

(Diu Nguyt biên tp trên bn dch ca HT Thích Minh Châu t Pali)


“Hard the winning of a human birth.

Hard the life of mortals.

Hard the chance to hear the true Dhamma.

Hard the arising of Awakened Ones.”

(Buddhavagga: Awakened 182, Thanissaro Bhikkhu dch t Pali