Monks, these three are causes for the origination of actions. Which three?
-Greed is a cause for the origination of actions.
-Aversion is a cause for the origination of actions.
-Delusion is a cause for the origination of actions.
Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các nghiệp. Thế nào là ba ?
-Tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.
-Sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.
-Si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.
Any action performed with greed — born of greed, caused by greed, originating from greed: wherever one’s selfhood turns up, there that action will ripen. Where that action ripens, there one will experience its fruit, either in this very life that has arisen or further along in the sequence. Phàm nghiệp nào được làm vì tham, sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy, nghiệp ấy sẽ chín muồi (tạo quả). Khi nghiệp ấy chín muồi, quả của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa.
Any action performed with aversion — born of aversion, caused by aversion, originating from aversion: wherever one’s selfhood turns up, there that action will ripen. Where that action ripens, there one will experience its fruit, either in this very life that has arisen or further along in the sequence. Phàm nghiệp nào được làm vì sân, sanh ra từ sân, duyên khởi từ sân, tập khởi từ sân, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy, nghiệp ấy sẽ chín muồi. Khi nghiệp ấy chín muồi, quả của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa.
Any action performed with delusion — born of delusion, caused by delusion, originating from delusion: wherever one’s selfhood turns up, there that action will ripen. Where that action ripens, there one will experience its fruit, either in this very life that has arisen or further along in the sequence. Phàm nghiệp nào được làm vì si, sanh ra từ si, duyên khởi từ si, tập khởi từ si, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy, nghiệp ấy sẽ chín muồi. Khi nghiệp ấy chín muồi, quả của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa.
Just as when seeds are not broken, not rotten, not damaged by wind & heat, capable of sprouting, well-buried, planted in well-prepared soil, and the rain-god would offer good streams of rain. Those seeds would thus come to growth, increase, & abundance.
In the same way:
-Any action performed with greed…
-Any action performed with aversion…
-Any action performed with delusion — born of delusion, caused by delusion, originating from delusion: wherever one’s selfhood turns up, there that action will ripen. Where that action ripens, there one will experience its fruit, either in this very life that has arisen or further along in the sequence.
Như các hạt giống không bị dập nát, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn tươi tốt được khéo gieo vào một đồng ruộng tốt, được trồng vào đất khéo cày xới, và được trời mưa xuống đều đặn, các hạt giống ấy được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo:
-Phàm nghiệp nào được làm từ tham … hay trong môt đời sau nữa.
-Phàm nghiệp nào được làm từ sân … hay trong một đời sau nữa.
-Phàm nghiệp nào được làm từ si … hay trong một đời sau nữa.
These are three causes for the origination of actions. Có ba nguyên nhân này khởi lên các nghiệp.
Now, these three are [further] causes for the origination of actions. Which three?
-Non-greed is a cause for the origination of actions.
-Non-aversion is a cause for the origination of actions.
-Non-delusion is a cause for the origination of actions.
Có ba nguyên nhân này khởi lên các nghiệp. Thế nào là ba?
-Không tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.
-Không sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.
-Không si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.
Any action performed with non-greed — born of non-greed, caused by non-greed, originating from non-greed: When greed is gone, that action is thus abandoned, its root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. Phàm nghiệp nào được làm vì không tham, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập khởi từ không tham. Vì rằng tham được từ bỏ, như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, như cây tala bị bứng gốc, không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai.
Any action performed with non-aversion — born of non-aversion, caused by non-aversion, originating from non-aversion: When aversion is gone, that action is thus abandoned, destroyed at the root, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. Phàm nghiệp nào được làm vì không sân, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ không sân, duyên khởi từ không sân, tập khởi từ không sân. Vì rằng sân được từ bỏ, như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, như cây tala bị bứng gốc, không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai.
Any action performed with non-delusion — born of non-delusion, caused by non-delusion, originating from non-delusion: When delusion is gone, that action is thus abandoned, its root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. Phàm nghiệp nào được làm vì không si, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ không si, duyên khởi từ không si, tập khởi từ không si. Vì rằng si được từ bỏ, như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, như cây tala bị bứng gốc, không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai.
Just as when seeds are not broken, not rotten, not damaged by wind & heat, capable of sprouting, well-buried, planted in well-prepared soil, and a man would burn them with fire and, burning them with fire, would make them into fine ashes. Having made them into fine ashes, he would winnow them before a high wind or wash them away in a swift-flowing stream. Those seeds would thus be destroyed at the root, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of development, not destined for future arising. Ví như các hạt giống không bị dập nát, không hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được tươi tốt, được khéo gieo. Và một người lấy lửa đốt chúng thành tro, rồi thổi chúng trong gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy siết cuốn đi. Như vậy, các hạt giống ắt được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, như cây tala bị bứng gốc, không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai.
In the same way:
-Any action performed with non-greed…
-Any action performed with non-aversion…
-Any action performed with non-delusion — born of non-delusion, caused by non-delusion, originating from non-delusion: When delusion is gone, that action is thus abandoned, its root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of development, not destined for future arising.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo:
-Phàm nghiệp nào được làm từ không tham … không thể sanh khởi trong tương lai.
-Phàm nghiệp nào được làm từ không sân … không thể sanh khởi trong tương lai.
-Phàm nghiệp nào được làm từ không si … không thể sanh khởi trong tương lai.
“These, monks, are three causes for the origination of action.”

A person unknowing:

the actions performed by him,

born of greed, born of aversion,

& born of delusion,

whether many or few,

are experienced right here:

no other ground is found.

So a monk, knowing,

sheds greed, aversion, & delusion;

giving rise to clear knowledge,

he sheds all bad destinations.

Có ba nguyên nhân này khởi lên các nghiệp :

Phàm có hạnh nghiệp nào,

Sanh từ tham sân si,

Do kẻ vô trí làm

Dầu có ít hay nhiều tại đây được cảm thọ, Không phải tại chỗ khác
Do vậy vị Tỷ-kheo

Từ bỏ tham, sân, si

Làm khởi lên minh trí,

Từ bỏ mọi cõi ác.

Diệu Nguyệt biên soạn Kinh Các nguyên nhân – Nidana Sutta – Causes dịch bởi HT Thích Minh Châu từ Pali