There are these five inhabitants of the states of deprivation, inhabitants of hell, who are in agony & incurable. Which five? Có năm nghịch tội này, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không thể cứu vãn. Thế nào là năm?
One who has killed his/her mother. Đoạt mạng mẹ, đoạt thân cha.
One who has killed an Arahant Đoạt mạng vị A-la-hán
One who — with a corrupted mind — has caused the blood of a Tathagata to flow. Với ác tâm làm Như Lai chảy máu
One who has caused a split in the Sangha. Phá hòa hợp Tăng.
These are the five inhabitants of the states of deprivation, inhabitants of hell, who are in agony & incurable. Có năm nghịch tội này, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không thể cứu vãn.

Diệu Nguyệt biên soạn Kinh Ngũ nghịch – Parikuppa Sutta – In Agony dịch từ Pali bởi HT Thích Minh Châu