On one occasion the Blessed One was dwelling near Rajagaha in the Bamboo Grove Monastery, the Squirrel’s Feeding Place. There Moliyasivaka the wanderer went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One,
-“Master Gotama, there are some priests & contemplatives who are of this doctrine, this view: Whatever an individual feels — pleasure, pain, neither-pleasure-nor-pain — is entirely caused by what was done before. Now what does Master Gotama say to that?”
Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi du sĩ Moliya Sìvaka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Moliya Sìvaka thưa với Thế Tôn:
-“Thưa Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, thấy như sau: “Con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ ấy đều do nhân đã làm trong quá khứ”. Vậy Tôn giả Gotama thấy như thế nào?”
[The Buddha:] “There are cases where some feelings arise based on bile.1 You yourself should know how some feelings arise based on bile. Even the world is agreed on how some feelings arise based on bile. So any priests & contemplatives who are of the doctrine & view that whatever an individual feels — pleasure, pain, neither-pleasure-nor-pain — is entirely caused by what was done before — slip past what they themselves know, slip past what is agreed on by the world. Therefore I say that those priests & contemplatives are wrong.” Này Sìvaka, có một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật (semhà). Này Siivaka, hoặc là Ông phải tự mình (sàma) biết rằng một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật. Thậm chí cả thế giới cũng đồng ý rằng một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật. Nên, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào thuyết như sau, thấy như sau: “Con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ”; thì chính họ cũng đã bỏ qua những gì tự mình biết, bỏ qua những gì cả thế giới thừa nhận. Do vậy, Ta tuyên bố rằng các Sa-môn, Bà-la-môn ấy thuộc về tà.
There are cases where some feelings arise based on phlegm… based on internal winds… based on a combination of bodily humors… from the change of the seasons… from uneven care of the body…
from harsh treatment… from the result of kamma.You yourself should know how some feelings arise from the result of kamma. Even the world is agreed on how some feelings arise from the result of kamma. So any priests & contemplatives who are of the doctrine & view that whatever an individual feels — pleasure, pain, neither pleasure-nor-pain — is entirely caused by what was done before — slip past what they themselves know, slip past what is agreed on by the world. Therefore I say that those priests & contemplatives are wrong.
Này Siivaka, có một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ đờm (niêm dịch)…
từ khí… từ sự tác động của các dịch trong thân thể (sannipitikàni)…từ sự đổi mùa… từ lối sống không cân bằng… từ
việc điều trị quá độ…từ quả của nghiệp.Ông nên tự mình biết rằng có một số cảm thọ khởi lên vì quả của nghiệp. Thậm chí cả thế giới cũng đồng ý rằng một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ quả của nghiệp. Nên, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào thuyết như sau, thấy như sau: “Con người cảm thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ đều do nhân đã làm trong quá khứ”; thì chính họ cũng đã bỏ qua những gì tự mình biết, bỏ qua những gì cả thế giới thừa nhận. Do vậy, Ta tuyên bố rằng các Sa-môn, Bà-la-môn ấy thuộc về tà.
When this was said, Moliyasivaka the wanderer said to the Blessed One:
-“Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to point out the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, & to the community of monks. May the Blessed One remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life.”
Khi được nói vậy, du sĩ Moliya Siivaka bạch Thế Tôn:
-” Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng lại những gì bị lật úp, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Phật, xin quy y giáo Pháp, xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!

Diệu Nguyệt biên soạn Kinh Siivaka – Sivaka Sutta – To Sivaka chuyển dịch từ Pali bởi HT Thích Minh Châu