At Savatthi.
-“Monks, I will teach you the burden, the carrier of the burden, the taking up of the burden, and the casting off of the burden. 1 Listen & pay close attention. I will speak.”-“As you say, lord,” the monks responded.
Ở Sàvatthi.
-“Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về gánh nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuống. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.”-“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” Các tỷ kheo vâng đáp Thế Tôn.
The Blessed One said, “And which is the burden? -‘The five clinging-aggregates,’ it should be said. Which five?
-Form as a clinging-aggregate,
-Feeling as a clinging-aggregate,
-Perception as a clinging-aggregate,
-Fabrications as a clinging-aggregate,
-Consciousness as a clinging-aggregate.
This, monks, is called the burden.
Này các Tỷ-kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời. Thế nào là năm?
-Sắc thủ uẩn,
-Thọ thủ uẩn,
-Tưởng thủ uẩn,
-Hành thủ uẩn,
-Thức thủ uẩn.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gánh nặng.
And which is the carrier of the burden? ‘The person,’ it should be said. This venerable one with such a name, such a clan-name. This is called the carrier of the burden. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng? ‘Người’ là câu trả lời. Vị Tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng!
And which is the taking up of the burden? The craving that makes for further becoming — accompanied by passion & delight, relishing now here & now there — i.e., craving for sensual pleasure, craving for becoming, craving for non-becoming. This is called the taking up of the burden. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, đi kèm với hỷ và tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên.
And which is the casting off of the burden? The remainderless fading & cessation, renunciation, relinquishment, release, & letting go of that very craving. This is called the casting off of the burden. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống? Đây là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ đối với chính ái ấy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống.
That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-gone, the Teacher, said further: Thế Tôn thuyết như vậy, nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm:
A burden indeed are the five aggregates, and the carrier of the burden is the person. Taking up the burden in the world is stressful. Casting off the burden is bliss. Having cast off the heavy burden and not taking on another, pulling up craving, along with its root, one is free from hunger, totally unbound. Năm uẩn này thực là gánh nặng; Kẻ mang gánh nặng là người; Mang lấy gánh nặng lên, Chính là khổ ở đời. Còn đặt gánh nặng xuống, Tức là lạc (không khổ), Đặt gánh nặng xuống xong, Không mang thêm gánh khác. Nếu nhổ khát ái lên, Tận cùng đến gốc rễ, Không còn đói và khát, Được giải thoát tịnh lạc!

Diệu Nguyệt biên tập trên bản dịch Kinh Gánh nặng của HT Thích Minh Châu

Bản dịch tiếng Anh Bhāra Sutta: The Burden dịch bởi Thầy Thanissaro Bhikkhu từ Pali.